Poczet szlachty galicyjskiéj i bukowińskiéj Tustanowski Kotkowicz Mikołaj, Bazyli i Aleksander, Lwów Sąd ziemski, r. 1782