Rozmowa

Urodzony w Siedliskach (pow. Przemyślany), część jego młodości to miasto Lwów (czy urodzenia również, wychowywała go ciotka Sklepińska, której mąż był naczelnikiem gminy Zamarstynów). Ukończył II-gą klasę realną w Stanisławowie, uczęszczał następnie w latach 1887-1890 do c:k: seminaryum nauczycielskiego w Stanisławowie, pobierając stypendyum z funduszu państw. i kraj. w łącznej kwocie 150 złr w:a: i otrzymał dnia 18go lipca 1890 świadectwo dojrzałości do tymczasowego pełnienia obowiązków nauczycielskich w szkołach ludowych pospolitych z językiem wykładowym polskim i ruskim. Odbywszy następnie w charakterze tymczasowego nauczyciela praktykę przepisaną w szkołach ludowych w Strzeliskach n. i Bóbrce w latach 1890-1893, zdawał w miesiącu lutym 1893 przed podpisaną Komisyą egzamin nauczycielski do szkół ludowych pospolitych. Na podstawie tego egzaminu Komisya uznaje Pana Bronisław Tustanowskiego uzdolnionym do samodzielnego sprawowania urzędu nauczycielskiego w szkołach ludowych pospolitych z językiem wykładowym polskim i ruskim. Działacz Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Sanoku: w 1908 członek wydziału, 1909 zastępca sekretarza, w 1911 sekretarz, w 1914-18 naczelnik. 7 lipca 1912 roku Tustanowski i jego żona Bronisława zorganizowali w Sanoku nowe Drużyny Bartoszowe. Członek Rady Naczelnej. Jako młodzi ludzie Tustanowscy pracowali jako nauczyciele w Podhajcach, potem Bronisław studiował 2 lata w Akademii Handlowej we Lwowie i po skończeniu studiów został najpierw urzędnikiem a potem dyrektorem Powiatowej Kasy Oszczędności w Sanoku. W okresie I wojny światowej rodzina zostaje przeniesiona na 14 miesięcy do Wiednia. Zm. Kuty.Gimnazjum Wyższa Szkoła Realna w Stanisławowie, 1885. Szematyzm Królestwa Galicyi Nauczyciel w Szkole ludowej pospolitej, 1892 w powiecie bobrockim szkoła etatowa mieszana 4-klasowa w Bóbrce, 1894 w powiecie przemyślańskim w Kurowicach, 1896 w powiecie lwowskim w Kurowicach szkoła etatowa męska 6-klasowa, 1897-1903 w powiecie podhajeckim w Podhajcach szkoła etatowa męska 6-klasowa, 1904-1907 w powiecie kosowskim w Kutach szkoła etatowa męska 6-klasowa. Urzędnik Kasy oszczędności miasta Sanoka, 1908 praktykant, 1911-1913 likwidator. Księgi Adresowe 1897, naucz., Lwów, Każmierzowska 51; 1914, urzed. Kas. Oszcz., 19. IX. Wiedeń, XV., Kobert Hamerlinggasse 1. 9, II., d. 18. 6 os.