Carole Ann Filipiak (1892) BazyUS Arnold , MO, Saint Louis , MO